Pheka loMaTshuma: Amacimbi

Pheka loMaTshuma: Amacimbi

Amacimbi

Pheka amacimbi
AMACIMBI yisitshebo esimnandi sibili nxa ephekwe yingcitshi kodwa lawe phela sungaziphekela wona emzini wakho imuli yakho idle incinde izitsha zisale zibetha umoya.

Okudingakalayo

-    Amacimbi
-    Amafutha okupheka
-    Isawudo
-    Amanzi
-    Imbiza
-    Ukhezo
-    Isitsha sokugezisela

Ukupheka

- Faka amacimbi embizeni uthele amanzi ufake emlilweni.
- Yekela kuxhwathe sibili imbiza ingavalwanga okwemizuzu engaba litshumi lanhlanu.
- Yephula imbiza yakho emlilweni uthele esitsheni sokugezisela esilamanzi aqandayo.
- Wagezise aphume ingcekeza njalo uqume amakhanda ukuze nxa sukhanzinga amafutha angene laphakathi.
- Phinda njalo ukugezisa amacimbi akho ngamanye amanzi asale ehlambulukile.
- Wabisele embizeni uthele amanzi amancane kusiya ngokuthi asele kanganani ukuvuthwa, uthele amafutha kanye lesawudo wekele kuxhwathe okwemizuzwana njalo.
- Amanzi angaphela amacimbi asale emafutheni kuphela sungaqalisa ukuwaphendula ngokhezo aze abe ngani sewoma.
- Nxa sewome ngendlela othanda ngayo sungephula imbiza yakho uphakulule-ke.

Ukudliwa
Amacimbi adliwa lesitshwala, ayisitshebo esimnandi okwamagama ikakhulu nxa uwadla ekuseni lesitshwala esisele izolo ntambama, ungaziquma ulimi.

NO COMMENTS

Leave a Reply