Pheka loMaNdlovu: Inkobe

Pheka loMaNdlovu: Inkobe

INKOBE yikudla okumnandi okwamagama ikakhulu nxa kudliwa abantu sebelima ukuze batshone belamandla njalo balime indima enkulu.

Okudingakalayo

- Indlubu
- Ufutho (umumbu ophekwe wawonyiswa)
- Isawudo
- Amanzi
- Imbiza
- Ukhezo

Ukupheka

- Nxa ufuna ziphangise ukuvuthwa uyalala uzifake emanzini ukuze zithambe
- Faka inkomitsho egcwele indlubu kanye leyinye njalo inkomitsho egcwele ufutho
- Zifake embizeni kanyekanye uthele amanzi kuxhwathe
- Uzabona ngokutshintsha kwamanzi esiba ngumhluzi ukuthi ziyavuthwa yini
- Nxa sezivuthwa faka isawudo zixhwathe lalo

Ukudliwa

Inkobe zimnandi zinathiswa ngetiye. Inkobe zingadliwa loba ngasiphi isikhathi kodwa zimnandi kakhulu nxa zidliwa ekuseni letiye.

SIMILAR ARTICLES

0 336

0 93

NO COMMENTS

Leave a Reply