Pheka loMaSebata: Inhlanzi

Pheka loMaSebata: Inhlanzi

INHLANZI ziyisitshebo esimnandi kakhulu nxa ziphekwe kuhle njalo lawe sungaziphekela zona endlini uzikholise.

Okudingakalayo

- Inhlanzi
- Amafutha okupheka
- Isawudo
- Ifulawa
- I-soup
- Ipani
- Ingqamu
- Amanzi

Ukupheka

- Bhoboza inhlanzi ngengqamu ukhiphe amathumbu layo yonke ingcekeza ephakathi.
- Ziphale isikhumba usebenzisa ingqamu.
- Zigezise ngamanzi ahlanzekileyo lazo zisale zihlanzekile.
- Thela amafutha alingeneyo phakathi kwepani ufake emlilweni.
- Thela ifulawa engaba yingxenye yenkomitsho yetiye phakathi komganu uhlanganise lokhezo (tablespoon) lwe-soup oyithandayo.
- Giqa inhlanzi phakathi kwefulawa.
- Phosela inhlanzi phakathi kwepani elamafutha atshisayo.
- Vuvuzela isawudo.
- Zikhanzinge zize zivuthwe.

Ukudliwa

- Inhlanzi zingadliwa lesitshwala lombhida eceleni.
- Zingadliwa le-rice.

SIMILAR ARTICLES

0 336

0 93

NO COMMENTS

Leave a Reply