Ezempilakahle – Health News

INCWADI yokuzalwa ibaluleke kakhulu ekulungiseleleni ikusasa lawo wonke umntwana, kodwa-ke abanye abazali bakuthatha lula ukungathathisi abantwana izincwadi zokuzalwa ngezikhathi ezivumelekileyo (early birth registration). Ngakho-ke abantwana yibo abakhangelana lobunzima nxa sebekhulille. ITrinity Project njengenhlanganiso eqakathekisa amalungelo abantwana okugoqela ukuba lencwadi yokuzalwa kwabantwana, ukufunda kwabantwana lokungancindezelwa kwabantwana isinanzelele izizatho zokungabi lencwadi zokuzalwa kwabantwana abanengi.

Izigaba ngezigaba zilobukhokheli bemvelo ezilokwenza ngokulondolozwa kwamalungelo abantu ababakhokhelayo. Kusukela endulo lobubukhokheli obugoqela osobhuku bukhangelelwe ukugcina imvelo lamasiko belondoloza njalo ilungelo loluntu. Isikhathi esesiphila kuso osobhuku lezinduna sebesenza ngokuvumelana lamakhansila ndawonye labameli bePhalamende ukuthuthukisa izigaba abazikhokhelayo.

silo Pumulani Mpofu

Ngenxa yokuguquka kwezinto ukusa kwamalanga sesibona okunye okutsha okhokho bethu abangazange bakubone ngesikhathi besadla amabele. Abadala babesazi ukuthi intombi kayihlali kibo kajaha okomnyaka owodwa nje zwi ingazakali ukuthi ingabe iganwe ngaphi ngabazali bayo kunye lezinye izihlobo zayo eziseduze. Obabakazi labogogo bebelomlandu omkhulu kakhulu owokufundisa amantombazana ukuthi aziphathe njani njalo lokuthi kusasa bengakhula benelise ukuphatha kuhle amaguma abo.