Ezempilakahle – Health News

silo Pumulani Mpofu

I-TRINITY Project yinhlanganiso ekhangela ngokuqakatheka kokuthi umntwana abe lencwadi yokuzalwa. Manengi amalungelo angeqa abantwana lapho bengelazo incwadi zokuzalwa agoqela ezemfundo, ezempilakahle, ezemithetho kanye lokunye okunengi.

Karen Mpofu

Nxa umzali ubesaziwa njengesela esigabeni lenzalo yakhe yonke ibizwa kuthiwa ngabantwana besela. Kunjalo-ke lakwezokuthathiswa incwadi zokuzalwa (ama-birth certificate) nxa umzali engaziwa njengesizalwane seZimbabwe okutsho ukuthi kalazo incwadi zokuzalwa ezibiza igama lakhe, usuka anindele uhlupho lomntwana laye angaziwa nguHulumende weZimbabwe ngoba engasoke enelise ukuthathelwa incwadi.

Amalungelo lemilandu yethu sonke silo Karen Mpofu

Kungabe sekwenze njani mahlabezulu abantu bengasamnaki umntwana bethi nxa bembona babone isichaka sabo semancansini. Silo bani esesihambe semuka uzulu unembeza samfaka inhliziyo yelitshe, uzwelo lesihelo kwanyamalala sacimbi lingena umswenya.