Ezempilakahle – Health News

Izigaba ngezigaba zilobukhokheli bemvelo ezilokwenza ngokulondolozwa kwamalungelo abantu ababakhokhelayo. Kusukela endulo lobubukhokheli obugoqela osobhuku bukhangelelwe ukugcina imvelo lamasiko belondoloza njalo ilungelo loluntu. Isikhathi esesiphila kuso osobhuku lezinduna sebesenza ngokuvumelana lamakhansila ndawonye labameli bePhalamende ukuthuthukisa izigaba abazikhokhelayo.

silo Pumulani Mpofu

Ngenxa yokuguquka kwezinto ukusa kwamalanga sesibona okunye okutsha okhokho bethu abangazange bakubone ngesikhathi besadla amabele. Abadala babesazi ukuthi intombi kayihlali kibo kajaha okomnyaka owodwa nje zwi ingazakali ukuthi ingabe iganwe ngaphi ngabazali bayo kunye lezinye izihlobo zayo eziseduze. Obabakazi labogogo bebelomlandu omkhulu kakhulu owokufundisa amantombazana ukuthi aziphathe njani njalo lokuthi kusasa bengakhula benelise ukuphatha kuhle amaguma abo.

INHLANZI zilemihlobo eminenginengi. Ziyisitshebo esikhulela emanzini ekuphileni kwazo. Abantu labo bazigola khona emifuleni lemadamu amakhulu anjenge “Kariba Dam” kanye laseMlibizi Dam khonale eBinga, khona lapha eZimbabwe. Kanti njalo banengi abangazidliyo inhlanzi, abangafuni khona ukubona ziphekwa baze bagezise kanengi imbiza eziphekelwe kiyo bathi zilephunga abangalithandiyo.

Amacimbi

Nansi isitshebo esasiphiwa nguNkulunkulu ngomdabuko, asithengwa, nxa usemakhaya sikhula ezihlahleni zamaphane ngesikhathi sokuna kwezulu. Alezindawo ezithize lapha afunyanwa khona. Lapha kwelakithi eZimbabwe manengi endaweni okuthiwa kusemaphaneni ngapha emaNdebeleni kodwa loba kungaphi kweleZimbabwe nxa kulezihlahla zamaphane ayatholakala.

silo Pumulani Mpofu

Ensukwini esesiphila kuzo sokufuneka abantu abazakuma isibindi babekwazi ukuthi baphilelani njalo bakwazi okudingakalayo ukuze bazithuthukise empilweni nje. Ikanti bakhona abantu abazula umhlaba wonke bezama ukuziphilisa kodwa kungakhanyi lutho abaluvunayo kumbe lokho abakwenzayo kungalethi ngitsho inzuzo ekhanyayo.

silo Pumulani Mpofu

INCWADI kamufi eyokufa ayithathwa nje nguye wonke umuntu. Bakhona abakhethelekileyo abalelungelo lokuthatha incwadi le. Abayibo abafanele ukuthatha incwadi le bagoqela umkamufi, izihlobo eziseduzane kanye labantwana bakamufi. Ngesizatho lesi kuqakathekile ukuthi umuntu ahlale esazi lapho okulezihlobo zakhe lezomkakhe kumbe ezabazali njalo ezwanane lazo.

ITipsy Trifle

LAKUBOKHOKHO ukudla kwakusehliswa ukuze umlomo usale umnandi. Imihluzi yayikhona yenyama kumbe amajodo amahewu lemihiqo. Thina lamuhla sesilakho okunengi okokwehlisa ukudla esikubiza ngokuthi yizincindamlomo, izincamuncamu ezitshiya umlomo umnandi. Ngesilungu okuthiwa yi-dessert/pudding.