Ezemfundo – Education

0 151

Silo Ophezulu Stinta kugwalo
SIQHUBEKA ngogwalo lwethu silandela umlingiswa wethu UDumazile ophethwe yisimilo esixegayo. Sibona sengovela esibhedlela efihla imbangela yokugula kwakhe, abazali sebethwele nzima ngomuntu ozaziyo indaba zakhe.Siyananzelela udwetshu olusuka luvuke lapha ngenxa yenkolelo sekucatshangelwa ezinye izingane ezingelacala ukuthi yizo ezile sandla ekuguleni kukaDumazile. Siyazibona ke ingxaki ezidalwa zinkolelo phakathi kokuhlalisana, nxa sekunje ezinye ingane ziza bhekwa njani ke.

0 94

Isihloko senkondlo — Woza nkosazana Nobuhle (Umoya Oletha Izulu)

NANZELELANI bafundi ukuthi le yinkondlo esiqale ukuyihlaziya ngeviki ephelileyo. Sikubeke sobala ngokuyizwisisa kwethu linkondlo savumelana lembongi ukuthi unkosazana Nobuhle lo okukhulunywa ngaye ngumoya omnandi oletha izulu lona eliqeda indlala kuzifuyo lasebantwini. Sivumile ukuthi ukwetha lumoya lelibizo lomuntu yikwenza samuntu imbongi ekwenzileyo iwudumisa lo umoya oza lezimnandi.

0 164

Silo C Dube kugwalo
SIMTSHIYE esengenile exhibeni lesangoma uMahaqaza Ncube uKhumalo khonale koSiwundula. Usenyangeni nje ngoba ulohlupho olukhulu. Uvelelwe yisiga emzini wakhe ngoba umkakhe umzalele isilima esimethusayo. Inyanga uMaqaza iyakubona lokhu ngoba yiyo ekulandisayo ingamelelanga impendulo evela kuKhumalo.

0 134

Silo Ophezulu Stinta kugwalo
SIQHUBEKA ngogwalo lwethu silandela udaba lwentombazana eyehluleka ukuziphatha yazithola isiphakathi kwensindabaphenduli yendaba. Singena kundatshana elesihlokwana esithi, ‘Yekanini izingane zethu. Kusemzini wakoKheswa, ozala uDumazile wezigigaba. Lapha bethuswa yinja ekhonkotha phandle ngesikhathi esingajayelekanga.

0 83

UYESABEKA utitshanhloko uSwabide Khumalo. Uthi isigoga esizelwe emzini wakhe sizaphila asethe ibizo elingcwele elithi, Nkosiphile, kanti uvala abantu amehlo. Uzondile ngaphakathi, uvova umantshu. Ukubakhona kwalo umntwana sekuzamphambanisela izinto ezinengi. Uyakutsho yena uKhumalo ukuthi sekuzamehlisa isithunzi phakathi kwabantu njalo kungamxotshisa umsebenzi.