Ezemfundo – Education

0 45

Silo C Dube kugwalo
UMPHATHISIKOLO wasikolo seTotololo, uSwabide Khumalo, kabamzwisisi abanye ababalisi abasebenza ngaphansi kwakhe, ikakhulu uNkomo loDube. UNkomo kamxolelanga umphathisikolo wakhe ngokubemuka indlu ababehlala kuyo. Babekwazi uNkomo loMzamo Dube ukuthi indlu ababehlala kuyo yayakhelwe umphathisikolo, kodwa yena wakhetha ukuhlala ngekhaya ngoba izindlu zababalisi zingeneli. Umphathisikolo uSwabide Khumalo weza ukuzohlala esikolo ebalekela uhlupho ayelalo emzini wakhe.

0 23

Imbongi nguJennifer Ngwenya
Isihloko senkondlo — Idlinza 2
SIYIPHATHE kakhulu lindaba yedlinza kuviki ephelileyo lapho esiphethe sisizwa ukuthi omunye lomunye umuntu ungena yedwa. Izindla alikhethi, liyindlu yezinothi labayanga. Akulakuthi usane lunganani, kudlinza lungena lulodwa. Imbongi iyalibuza idlinza ukuthi kambe kaliyangeki ukuthi abantu baphuma ezindlini ezingamangilazi bengena kulo. Isimanga yikuthi idlinza liyinhlabathi, lisithatha ngaphi isibindi sokwemukela abantu abanothileyo abaphuma ezindlini ezingamangilazi.

0 22

Silo Ophezulu Stinta kugwalo
SIQHUBEKA ngendatshana yethu yenhlupheko zabantu besifazana ngokutshiyana kwabo. Silokhu sikusahluko sethu sokuqala lapho uMaMkhwananzi simthola ephakathi kokudideka engasakwazi lokuthi enzeni ngephepha alitshiyelwa nje kungelangcazelo. Simbona esememeza umakhelwane wakhe ecela ukuthi abuye azomfundela isamanisi le ayeyitshiyelwe, kulapha esihlangana khona lolunye uhlupho lwabantu abesifazana asebekhulile abazithola bephakathi kwalo, ukusweleka kwemfundo luhlupho olukhulu, siyambona uMaMkhwananzi ezama ngamandla wonke ukuthi azibalele kodwa akukho ngitsho lokukodwa akudobhayo.

Ngokuhlalisana kuhle kwabo makhelwana, unina kaFodiloni weza njengokucelwa kwakhe nguMaMnkandla.

0 81

Imbongi nguJennifer Ngwenya
Isihloko senkondlo — Idlinza
Kule inkondlo imbongi ikhuluma ngento esijayele ukuyibona ikakhulu emakhaya ngoba iseduze labantu. Imbongi ikhuluma ngento abantu abangayijayeliyo enjengokufa lanxa kukhona ukusa kwamalanga. Imbongi ikhuluma ngedlinza elibeka sandlu ngoba yikho lapho okulondolozwa khona asebedlule kulumhlaba wabaphilayo. Lindawo ilamabizo amanengi yona inye. Seliqanjiwe elokuqala laba yisihloko salinkondlo esithi idlinza.

0 68

Silo C Dube kugwalo
Kuviki edluleyo sitshiye uMaNdlovu etshengisa ukumthemba kakhulu umyeni wakhe uSwabide Khumalo. Lokhu sikubona kakhulu kungxoxo yakhe lomnawakhe uNothando owayemvakatshele ebabaza ukuthi kungani uSwabide Khumalo wayekhethe ukuyahlala esikolo watshiya imuli ngekhaya. Wayekubona kungalunganga lokhu uNothando ezama ukulimukisa udadewabo ukuthi amamisi ayengamthathela indoda khonangale esikolo yena elokhu ehlezi ngekhaya.

0 46

Silo Ophezulu Stinta
Siqhubeka ngokunanzelela izigaba ezehlukeneyo zokuzalwa kosane.Lapho owesifazana esezithwele ukhangelana lesigaba sokubeletha. Kulesi sigaba kunengi okwenzakalayo njalo kubizwa ngamagama ehlukeneyo achaza lezo zigaba.

0 73

UDumazile zamehlula indaba zakhe wabona kungcono atshaye utshani. Abadala bathi icala kaliboli okuliqiniso, sibona amapholisa esethelekile emzini kaDumazile lapha efuna uDumazile ngabomvu ngecala lokutshisa isitolo sikaSithole begcizelela njalo lokuthi nguye owayengumaqhuzu ekuhleleni leso siga sokutshisa isitolo sikaSithole.