Ezemfundo – Education

0 199

SIZWILE ukuthi izintombi zakudala zaziwuthanda umbuso wasemkulwini lapho ezazitshona zizidlela inyama enonileyo yesifuba, ukanethwa. Ezalamuhla izintombi ziyakwala konke lokho zikukhafulele khatshana zisithi zona kazizalelwanga ukudla. Intombi zalamuhla aziwahloniphi amadoda ngoba imbongi ithi intombi zalamuhla ngezinye.

0 147

NGITHEMBA ngilithola kahle bafundi abahle, seliphezu kwawo amabhuku ngoba phela ukuze ube lekusasa engcono kumele umuntu abophe ziqine. Lamuhla-ke bafundi sizake sikhangele ulimi, sijulise ingqondo sikhangela amabizo akhomba abantu abathize. Lapha ngithi kesikhumbuzane kulokhu.

0 218

UNgonyama lemuli yakoNgulube bangena indlela beqonda eMfilabusi. Ngale ngekhaya uMaMsie kwasala kulithuba elihle okwamagama wageza ngokuphazima kwelihlo wayesecwebezela njengoba nje impahla lezi zazimhlala sengathi zazivele zithungelwe kuye. Lwakhala ucingo esebizake uJoza kungakaze kuthini wayesephakathi kweguma likaNgonyama.

0 640

Ngeviki edluleyo sitshiye uBubbles esegalula phakathi kweqembu lezikliwi. Abangane laba ayesephila labo eHarare babemfundisa bonke ububi bomhlaba. Ngokuthatheka laye uBubbles wehlukela ukuzinuka amakhwapha akhumbule emuva lapho avela khona.

0 445

Lamhlanje sizwa ubuqili ababalisi abazithela phezu kwabo badliwa izimali ngoba bethi bazakuya sebenzela kwamanye amazwe bahole iyusa. Ngenxa yokulumela kwezinto ababalisi abanengi basuka bayasebenzela kwamanye amazwe inengi lalo lathatheka ngokufuna ukwenza okufanayo. Ngalelo huha abanye ababalisi abanjengalaba esixoxa ngabo kulumdlalo wethu bazithola sebephosele imali yabo emhomeni omnyama tshu!