Ezemfundo – Education

0 136

Silo C Dube kugwalo
ESEHLULEKILE kusifiso sakhe sokudlulisa umntwana, uNkosi, uKhumalo waphenduka wazimisela ukuthi amthande ngoba kungasekho ayengakwenza. Kwamangalisa abantwabakhe oDubani loS’kholiwe ngoba unina ebatshele izinto ezimbi uyise ayezikhuluma ngoNkosi okunjengokuthi uNkosi wayengamelanga abonwe ngabantu.

0 92

Imbongi nguBernard D Ndlovu
Isihloko senkondlo — Ubuqhawe bebutho leMbizo
IMBONGI lapha isilandisela ngobuqhawe bebutho laMaNdebele elaliqinile njalo lizinikele ekuvikeleni isizwe. Leli libutho lokucina elalwisana lamabhunu endaweni ebizwa kuthiwa yiGadade. Imbizo kwakulibutho leNkosi uLobengula elaliqine kakhulu okwathi ngokwehlulwa kwalo kwahle kwachitheka isizwe laye uLobengula wanyamalala elubhekise enyakatho.

0 299

KUHLELO lwesiNdebele sifunda ukuthi zonke izinto eziphilayo zingehlukaniswa kabili. Kungabakhona isilisa lesifazane. Kujayelekile ukuthi kubekhona ibizo elimele umhlobo webizo kodwa lingachazi ukuba yisilisa kumbe yisifazane. Ibizo elinjalo kuthiwa liveza ubulili bonke, okutsho ukuthi kalehlukanisi isilisa lesifazane.

0 262

Imbongi nguBernard D Ndlovu
Isihloko senkondlo — Ukholo lwami
SINANZELELE bafundi ukuthi inkondlo le siqale ukuyicubungula ngeviki ephelileyo kodwa kasiyiqedanga ngoba yelulekile kancane. Sizwile ukuthi imbongi ingulowo ozinikeleyo ekholweni lwakhe. Lalamuhla ingxenye le esiyicubungulayo ingakho lokho ukuzinikela kwembongi kukholo lwayo.

0 217

SIQHUBEKA sinanzelela imvunulo yesiNtu eyayivunulwa ngelayizolo. Amanye amagama emvunulo le ayaphica kuthi-ke ezinye zakhona sekwasala imbali nje. Kumaviki edluleyo besinanzelela invunulo le ngokukhathekileyo ukuthi le ivunulwa ngobaba, eyinye njalo ivunulwa ngomama, izolo-ke bekubalulekile ukuthi obaba bagqoke imvunulo eqondane labo kuthi abesifazana labo ngokufanayo. Bekungani lalamuhla lapha abantu asebavunula baphithikanise nje.

0 208

Silo C Dube kugwalo
LAMHLANJE bafundi siqhubeka siphana amaqhinga okuphendula imibuzo yezingwalo emhlolisweni. Kakuncedi ukubala izingwalo kodwa ekucineni sehluleke ukuphendula imibuzo. Qaphelani ukuthi ngokutshonjalo angitsho ukuthi abafundi bekele ukubala izingwalo. Kazibalwe kakhulu izingwalo ngoba imibuzo iphenduleka kuhle ngokusekela imicijo evezayo ngokucupha ubufakaze kuzingwalo.