Ezemfundo – Education

0 107

Imbongi nguDedani Moyo
Isihloko senkondlo – Mnyaka 2000
KULABO abangakwaziyo umnyaka kathuthawuzeni (2000) waduma kakhulu emhlabeni wonke abantu bekholwa ukuthi wawuzaletha inguquko enkulu emhlabeni njengoba ngizakutshengisa lokhu kunkondlo. Abantu abanengi bakhuluma ngawo ungakafiki waze wafika. Imbongi ize yawubiza lumnyaka ngelithi ngumnyaka weminyaka ngoba abantu babewukhangela njengokuthi wawuzakwehlukana leminye.

0 118

Silo C Dube kugwalo

SIKUBONILE ngeviki ephelileyo ukuthi umdlalo lo uyaphila ngoba ukhuluma ngezehlakalo ezenzakala ngesikhathi ulotshwa. Uyaphila ngoba abawubalayo lumdlalo bathola izinto abazibonayo labo zisenzakala. Kulokuhambelana kwezinto ngoba sizwa uSipatalala ekhuluma ngokhetho olwaluzakwenzakala ngomnyaka owawuzalandela.

0 183

Silo Ophezulu Stinta kugwalo

NGEVIKI edlulileyo sitshiye umaMsie sevukelwa njalo yisibungu sakhe sokudingana lo Joza. Ngakolunye uhlangothi ngale uJoza emhleka usulu embona ubuphukuphuku.Wayesefisa ukungcothuka kulo umjibila ayesezifake kuwo uJoza kodwa ke elohlupho lokuthi isinama esingu maMsie sasimnamathele ngendlela enzima.

0 69

SIQHUBEKA ngokubala isikhathi sikhangela indlela yesintu eyiyona eyayichaza isikhathi ngezehlakalo ezithile njalo kuhambelana nje lokwakusenzakala. Kumaviki adlulileyo besinanzelela izigaba zomnyaka. Okwamanje sizananzelela ukubalwa kwesikhathi ngokuhamba kweminyaka.

0 127

Silo C Dube kugwalo
SIQHUBEKA ngawo umdlalo wethu lo olotshwe ngobunono obukhulu. Umdlalo lo lizavumelana lami bafundi ukuthi ngumdlalo kodwa usitshengisa izinto ezenzakala khathesi lokhu abathi yi(current affairs) ngesiLungu. Ababalisi abahlalisekanga ngoba iholo labo alibasuthisi. Ngesikhathi kulotshwa lumdlalo ilizwe lethu leZimbabwe lalingamanga kuhle kwezomkhonomi. Ezikolo kwasekulamathophu aphu emali zesikolo.

0 110

Isihloko senkondlo — Amakhosikazi obusuku

SITSHENGISWA abantu abakhohlakeleyo abaphambene lendalo kaNkulunkulu. Laba ngomama asebelahle Ubuntu babo baziphilisa okwenyamazana. Imbongi iyasitshengisa, ibakhomba ngenkomba isitshela ukuthi ngabantu abalahlekileyo, abalahla ubuntu babo okutsho ukuthi sebalahla imbeko kumbe ukuziphatha kuhle. Sebelahle imikhuba lamasiko akwabo baziphatha okwenyamazana zona ezingela masiko.

0 98

Silo Ophezulu Stinta
KULE iviki sizaxoxa ngesifuyo esiqakathekileyo empilweni yabantu, isifuyo esiqathekiswa ngabalimi njalo. Inkomo yisifuyo esingaxoxa ngaso sikhangele inhlangothi ezinengi kakhulu. inkomo ingahlinzwa inyama yakhona ilamagama atshiyeneyo, zimele laphana izitho zayo zilamagama atshiyeneyo. Ukudalwa kwayo lokuma kwayo njalo kulamagama atshiyeneyo.