Ezemfundo – Education

0 38

Silo Ophezulu Stinta kugwalo

Ngeviki edluleyo sitshiye abantu bethe gwaqa emzini kaNgonyama. Behlangene ngoMaMsie, injongo kuyikuqondisa izigwenxa ezazithe zabakhona lokuletha ukuthula. Siyafunda ukuthi amakhanda nxa ethe mbo ndawonye ebonisana exoxisana alakho ukuphuma lento kumbe isinqumo esakhayo.

0 34

Silo C Dube kugwalo
Kuviki ephelileyo sitshiye uKhumalo edidekile ngengane eyisilima ezelwe ngowakwakhe. Sizwa okunengi kuKhumalo lapha ngoba kwabo akuzake kuzalwe isilima. Pho, kwenzakala njani ukuthi isilima siqale kwakhe? Kufika umqondo wokuthi le yimisebenzi yabathakathi. Abantu beSilobela bavele bayamzonda bembangisa isikhundla sakhe esikolo njalo kulenkulumo yokuthi kabuyele kibo kweleTsholotsho.

0 24

Izakhi ezithile zesandiso
Ngendlela incezu zenkulumo ezihlelwe ngayo akwenzakali ukuthi utshiye ezinye incezu zingachasiswanga. Kuviki ephelileyo siphethe isifundo sethu ngokukhangela ezinye izandiso esingathi ngezemvelo ngoba zivele zikhona zingakhiwa kwezinye incezu zenkulumo. Khumbula mfundi ukuthi siphile izibonelo ezinjengalezi: phambili, ezanzi, enhla, phakathi, eduze, kude njalonjalo.

0 32

Imbongi nguNgema Hlumbayo
Isihloko senkondlo — Khokho vuk’ubone

OKOKUQALA ngithanda ukuxolisa kubafundi balelikhasi lapha esihlaziya khona inkondlo. Kwaba lephutha lapho inkondlo engiyihlolisise kuviki ephelileyo ngathi ngekaDedani Moyo yona ingekaNgema Hlumbayo imbongi esicubungula enye inkondlo yayo njalo lamhlanje. Linanzelele bafundi ukuthi zilokuhambelana lezinkondlo lanxa zikhuluma ngento ezitshiyeneyo.

0 162

Silo Ophezulu Stinta
SILOKHU siqhubeka ngendlela ezitshiyeneyo zokukhangela isikhathi ngendlela ezingajayelekanga. Lapho sinanzelela izinto ezifana lezehlakalo ezingajayelekanga. Izikhathi ezifana lalezi lalapho kubhalwa indaba yokuzibumbela kumbe ingwalo kwenza indaba yonke nje ihlabuse jikelele.

0 156

Imbongi nguDedani Moyo
Isihloko senkondlo – Mam’omncane
INKONDLO le ngesiyiqale ngeviki ephelileyo lapho esibona khona umntwana okhala ngohlupho asebhekane lalo ngoba uyise esethethe unina omncane. Uyakhala-ke lumntwana ngonina omncane, yikho silesihloko esithi, “Mam’omncane”.