Ezabalimi – Farming

0 100
umumbu ohlaselwe yi army worm

Nomthandazo Ndlovu
ABALIMI elizweni lonke jikelele bakhuthazwa ukuthi baqaphele isinanakazana esibizwa ngokuthi yi-army worm ngoba siyingozi kuzilimo njalo sesiqalile ukuhlasela izilimo endaweni ezehlukeneyo zelizwe.