Ezabalimi – Farming

0 134
Abalimi kumele baphusise amathole abo nxa eselezinyanga eziyisithupha kumbe eziyisikhombisa

Gladmore Ncube
INHLANGANISO ekhangela ngezokufuya iLivestock Production Department ixwayisa abalimi ukuthi babesazi isikhathi esiqondileyo sokuphusisa amathole abo.

0 328
I-ZFU ikhuthaza abalimi ukuthi basukume balime imibhida ngoba ilenzuzo enengi njalo ayidingi mali enengi ukuthi umuntu aqalise ukuyilima

Gladmore Ncube
INHLANGANISO ekhangela ngezokulima iZimbabwe Famers Union (ZFU) ikhuthaza abalimi ukuthi balime imibhida ngoba ayikhethi umumo womkhathi, iyalinywa umnyaka wonke.