Indimi – Other indigenous languages

Ndi Lobs Buhe Dube
Wakaziba wakaleba akati “Masimba ndoga wakadla zwakaloyewa”. Waka abona kuti masimba malayan’wa. Zwinhu zokukona ape ukakata woga. Kohaka maboko manji kene besoti anodzonga sopo. Zwinjinji banhu zwabanodzikitidza nazwo baliboga, zwibadla mumoyo behaya kuti bangazwita tjini. Banokon’wa zwibudza bamwe kuti kube kulelu ngono begala nazwo mumimoyo yabo.

ABADALA bathi inhliziyo kayiphakelwa. Kungcono lokhu ngoba kuyabe kusendabeni zothando lapho umuntu angakhethelwa khona isithandwa sakhe. Akukhathalekile njalo ukuba izihlobo zejaha zona zithanda bani. Okhethwe yinhliziyo nguye lowo! Imizi eminengi idilizwa yikungenelwa ngabangekho phakathi kwenhliziyo zababili — izihlobo labangane abangakhiyo. Izitha kasikhulumi. Yeyi madoda, kwaze kwabanzima ukuba nhliziyonye!