Indimi – Other indigenous languages

ABADALA bathi inhliziyo kayiphakelwa. Kungcono lokhu ngoba kuyabe kusendabeni zothando lapho umuntu angakhethelwa khona isithandwa sakhe. Akukhathalekile njalo ukuba izihlobo zejaha zona zithanda bani. Okhethwe yinhliziyo nguye lowo! Imizi eminengi idilizwa yikungenelwa ngabangekho phakathi kwenhliziyo zababili — izihlobo labangane abangakhiyo. Izitha kasikhulumi. Yeyi madoda, kwaze kwabanzima ukuba nhliziyonye!

Tina Lobs Buhegwedu Dube
IDAMA ileli latinalo nasi. Alita dama ileli linogala zwikiya uti apa umwemwetela zwibhuda banhu beti eke naka, dzene tjiso ulimoyo. Unoba akanaka mwana wonhu ekoti oseka naka kose kubhudila patjena bamwe bedza beti “dzene titjibatjetjana, waka eliponi tikula, kwegula matoko”. Limwe hhuba tilimutshipi wakagumba lumbo mwana wetjikadzi awha ndiyi waka alimile esumikila edusa patjena tjimumoyo eti “nomba mwanangu, dzene nhu akatola nkadzikulu unonga iwe”. Kwakakwaba moyo iye mahhuba atjiwunsiya.

Tina Buhe Lobs Dube
NTEMBEZELO nkulu mumakubungano ose amunhambo yetjiKristu una pawunoswika ukabalaha banhu banjinji bamugumbo loNkololo woNdzimu. Yedza banoyedza koga koba kusanhu kukaswika lubaka gunolema. Ape kwalema banobhuda muzila yabanogala betuna nayo. Banowanika boleba matama anolema umwe nsi anopinda enhu usakatongongina munkoba wen’umba yontembezelo.