Indimi – Other indigenous languages

KUNDATSHANA yethu edluleyo sinike izibonelo zabapikayo besemajele ngenxa yokutholakala belemilandu ethize, oMbekezeli Ngwenya laboLuka Ncube, siveza ubunzima lobubi bukaCALA lomzali wakhe uSigilamkhuba. Lamuhla sizacebisana ngamacala obuqili lokweba ngodlakela. Likhululekile-ke mahlabezulu ukupha imibono yenu (feedback) ngalezizindaba ukuze sixoxe kungabi yisikolo!

LAMUHLA sizaphetha indaba zethu eziphathelane lomuzi wako Mlamulankunzi anduba singene kwezekhefu njengoba izikolo sezivaliwe nje. Kwezalo umuzi, umthetho olokhe usilawula ngowe Criminal Procedure and Evidence Act (Chapter 9:07) kukanti kwezekhefu, sizakhangela inhlalayenza sijonge ukwalana lokuchitheka kwegazi. Lokhu kutsho ukuba sizagxila ekuqakathekiseni ukulondoloza impilo yendalo yoluntu okungumlandu wethu sonke njengabantu.

Ndi Lobs Buhe Dube
Wakaziba wakaleba akati “Masimba ndoga wakadla zwakaloyewa”. Waka abona kuti masimba malayan’wa. Zwinhu zokukona ape ukakata woga. Kohaka maboko manji kene besoti anodzonga sopo. Zwinjinji banhu zwabanodzikitidza nazwo baliboga, zwibadla mumoyo behaya kuti bangazwita tjini. Banokon’wa zwibudza bamwe kuti kube kulelu ngono begala nazwo mumimoyo yabo.